Đá gà trực tiếp cpbl - Cảnh chọi gà hôm nay

đá gà trực tiếp cpbl
Vì nụ cười của bạn!

Tổ Công nghệ thông tin

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

INFORMATION TECHNOLOGY UNIT

 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, đá gà trực tiếp cpbl – Cu Ba

Điện thoại: 0243.936.3743

 

    Tổ Công nghệ thông tin được thành lập ngày 17/8/2010, trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp. Nhân sự ngày đầu thành lập có 7 cán bộ. Tổ trưởng: KS. Nguyễn Thảo Nguyên.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

đá gà trực tiếp cpbl

Ks. Ngô Hải Nam

Tổ trưởng

(Tháng 8/2015 – nay)

đá gà trực tiếp cpbl

Ảnh tập thể cán bộ Tổ Công nghệ thông tin

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

    Tổ Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và phòng Kế hoạch tổng hợp về toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin của bệnh viện.

    Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về chiến lược phát triển công nghệ thông tin trong bệnh viện đáp ứng nhu cầu trước mắt, lâu dài của bệnh viện.

    Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

    Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống website, thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở Y tế, các đơn vị có liên quan.

    Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

    Chịu trách nhiệm về hệ thống mạng, hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của bệnh viện.

    Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; Cung ứng đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo kế hoạch được duyệt.

    Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

    Giám sát, xử lý độ tin cậy dữ liệu của bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo cáo, biểu mẫu phù hợp với quy định.

    Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

    Duy tu, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm kịp thời đảm bảo hoạt động vận hành hệ thống mạng, máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác.

    Đầu mối tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và thanh lí tài sản, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm theo quy định của Nhà Nước.

    Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Định hướng phát triển xây dựng y tế thông minh tại bệnh viện theo định hướng của Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế. Hướng đến bệnh án điện tử.

    Hướng đến quản lý bệnh viện toàn diện bằng công nghệ thông tin.